Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Poistník - zamestnanec si stanoví výšku poistnej sumy sám. Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú môže maximálne zamestnávateľ požadovať od zamestnanca k úhrade podľa platných právnych predpisov.

V súčasnosti je touto maximálnou výškou suma rovnajúca sa:

- štvornásobku priemerného mesačného zárobku (Zákonník práce, § 186 ods. 2) zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. administratívni pracovníci v a. s., učitelia, vysokoškolskí učitelia)

- trojnásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere, sudcu alebo prokurátora

- trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (napr. policajti, colníci)

- štvornásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru v služobnom pomere

- tretine dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (podľa § 225, ods.1 Zákonníka práce)