Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík. Z hľadiska poistenia sa k živelným rizikám počítajú: požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, pád lavín, pád cudzích predmetov a iné.

 

Živelným poistením je možné poistiť nehnuteľný (budovy, sklady a pod.) ako aj hnuteľný (nábytok, stroje, zásoby, elektronika)  majetok. Základné živelné poistenie so zaužívaným označením FLEXA (názov základného živelného poistenia pochádza zo začiatočných písmen anglických slov Fire - požiar, Lightning - blesk, Explosion - výbuch a Aviation - pád lietadla) kryje práve tieto vymenované riziká. Doplnkové živelné poistenie dopĺňa základné živelné poistenie o ďalšie riziká živelného charakteru. Rozsah rizík krytých doplnkovým živelným poistením sa v jednotlivých poisťovniach líši. Základné živelné poistenie a doplnkové živelné poistenie tvoria spolu tzv. komplexné živelné poistenie.