Copyright 2018 - RBP s.r.o.

V prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, je z tohto poistenia krytá škoda až do výšky poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutého v poistnej zmluve. Pri poistení treba prihliadať na viacero skutočností ako napríklad spôsob zabezpečenia, spôsob stanovenia poistnej sumy (nová cena, časová cena, limit, 1. riziko) výluky jednotlivých poisťovní na určité skupiny majetku atď.
S poistením proti odcudzeniu a lúpeži býva často krát spájané (nie je pravidlom) aj poistenie proti vandalizmu. Vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie veci cudzou osobou, t.j. nie je to poškodenie veci jej vlastníkom, popr. nájomcom alebo jeho blízkym príbuzným alebo osobou, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Napr. rozbité sklá na budove, poškodenie vnútorného vybavenia. Takáto škoda vždy musí byť nahlásená na políciu a ňou vyšetrovaná. Po ukončení šetrenia vzniknutej škody políciou sa táto vyjadrí, či škoda bola spôsobená známym alebo neznámym páchateľom. Najčastejším prípadom je, že polícia páchateľa neusvedčí a teda je páchateľ neznámy, preto je dôležité zabezpečiť si poistenie vandalizmu až na takúto úroveň.