Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Pri bežnej prevádzke strojov a zariadení môže okrem bežných škôd, ktoré ich ohrozujú z „vonkajšieho prostredia“ ako živelná udalosť či odcudzenie prísť aj iným škodám, ktoré môžu ohroziť plynulosť prevádzky. Skrat zariadenia, konštrukčná chyba či nepozorná obsluha stroja môžu spôsobiť nemalé škody.

Predmet poistenia:

Všetky typy zariadení slúžiace na elektrický alebo mechanický pohon ako počítače, zdravotnícka a laboratórna technika, meracie a diagnostické prístroje, rôzne typy strojov slúžiace v oblasti priemyslu, obchodu či stroje slúžiace na prevádzku budov a hál.
Rozsah poistenia:
All-riskové poistenie.
All-riskové poistenie – poistenie proti všetkým rizikám kryje akékoľvek poškodenie alebo zničenie stroja či zariadenia akoukoľvek udalosťou, s výnimkou presne uvedených výluk (ako napr. úmyselné poškodenie poisteným, vojna, živelné riziká).
Ohraničené krytie.
Ohraničené krytie zahŕňa najčastejšie príčiny škôd, ktoré ohrozujú stroje a elektronické zariadenia. je to výborný doplnok k základnému poisteniu zariadení.
Ohraničené krytie – stroje:
chyba konštrukcie, chyba materiálu, výrobná chyba, zlé spracovanie, dielenská chyba
prepätie, indukcia, skrat
zlyhanie meracích a regulačných prístrojov
pretlak pary, plynu alebo kvapaliny, podtlak
nedostatok vody v kotle
nevyváženosť alebo roztrhnutie odstredivou silou
mráz a plávajúci ľad
Ohraničené krytie – elektronické zariadenia:
chyba konštrukcie, chyba materiálu, výrobná chyba, zlé spracovanie, dielenská chyba
prepätie, indukcia, skrat
Možnosti pripoistenia
poistenie základov elektronického zariadenia alebo stroja
náklady na odstraňovanie trosiek po poistnej udalosti
náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu v dňoch pracovného pokoja
náklady na zrýchlenú dopravu náhradných dielov
poistenie okolitého majetku
 
Výhody poistenia
Spojením poistenia zariadení a zásob a poistenia strojov a elektroniky ochránite svoje stroje a zariadenia proti takmer všetkým rizikám, ktoré ich môžu poškodiť alebo zničiť
rýchla a kvalitná likvidácia poistnej udalosti, ktorá Vám umožni plynule pokračovať v podnikateľskej činnosti
mobilné stroje a prenosné zariadenia si môžete poistiť nielen v rámci územia Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ale aj na územie Európy
poistenie sa bežne dojednáva na východiskovú hodnotu, ktorá umožní opraviť si alebo zaobstarať rovnaký majetok v cenách v čase poistnej udalosti
poistenie je možné dojednať na jednej poistnej zmluve spolu s ostatnými poistnými produktmi poistenia majetku pre podnikateľské subjekty.