Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Pojem riziko pochádza z arabského slova „risk“ a pôvodne toto slovo označovalo tak priaznivú, ako aj nepriaznivú udalosť v živote človeka. Neskôr sa jeho používanie obmedzilo len na nepriaznivé udalosti. Riziko možno posudzovať podľa najrozličnejších hľadísk. Prvotné hľadisko, ktoré je zaujímavé vo vzťahu k poisteniu je okolnosť, či ide o poistiteľné alebo nepoistiteľné riziká.

Jednou zo služieb, je posúdenie už existujúceho poistenia (audit) u klienta uzatvoreného pred novým zmluvným vzťahom.

Hlavné kritériá na ktoré sa zameriavame:

Po spoločnej príprave podkladov oslovíme Vašim menom poisťovne, ktoré si vopred vzájomne odsúhlasíme ako vhodné pre poistenie daných rizík a vyzveme ich na predloženie ponúk podľa štruktúry, ktorú spolu s Vami zostavíme. Po niekoľkých rokovaniach medzi sprostredkovateľom a poisťovňami Vám predložíme kompletnú korešpondenciu a prehľad jednotlivých ponúk oslovených poisťovní spolu s ich podrobnou analýzou a odporúčaním so zdôvodnením prečo, ako a kde umiestniť poistenie Vášho majetku, zodpovednosti.

V rámci našej spolupráce sa postaráme o kompletnú administratívu a komunikáciu s poisťovňami s tým spojenú. V priebehu poistného obdobia spracujeme nutné zmeny, pripoistenie, odpoistenie, dodatky a vinkulácie poistných zmlúv, realizujeme všetky následné požiadavky klienta súvisiace s rizikom a poistením.

Promptné vybavovanie škôd a manažment poistných udalostí považujeme za jednu z najdôležitejších pridaných hodnôt služieb pre nášho klienta. Sme pripravený Vám poskytnúť pomoc pri zabezpečení nasledovných činností:

Jednou z hlavných činností v tejto oblasti je pravidelná informovanosť o nových produktoch poistného trhu a ich aplikácií v praxi. Prínosom z hľadiska teoretického i praktického sú odborné semináre, školenia a poradenské činnosti, ktoré pre Vás v prípade Vášho záujmu radi usporiadame.