Copyright 2018 - RBP s.r.o.
  • Hlásenie poistných udalostí danej poisťovni a prvotné inštrukcie klientovi
  • Zabezpečenie obhliadky poškodených, zničených predmetov poistenia resp. miesta poistenia
  • Koordinácia procesu likvidácie poistných udalostí
  • Pri finančne náročných škodách zabezpečenie výplaty zálohy na odstránenie prvotných následkov poistnej udalosti
  • Zhromažďovanie a odovzdanie dokladov do spisu
  • Zabezpečenie výplaty poistného plnenia v optimálnom čase a výške na účet klienta
  • Riešenie sporných a komplikovaných prípadov
  • Právne poradenstvo pri zamietnutí plnenia