Copyright 2018 - RBP s.r.o.
  • rozsah poistného krytia z pohľadu účelnosti a úplnosti
  • opodstatnenosť a správnosť stanovenia poistných súm a výšky spoluúčasti
  • preverenie výšky ceny poistenia k daným rizikám (či odzrkadľuje úroveň poskytovaných služieb)
  • promptnosť poisťovne pri likvidácii poistných udalostí
  • prístupnosť poisťovne prispôsobiť návrh poistenia podľa požiadavky sprostredkovateľa poistenia v prospech klienta
  • posúdenie finančnej stability a postavenia
  • prehodnotenie výšky kapacity danej poisťovne či zodpovedá výške prijímaného rizika

 

Tento audit Vám poskytne objektívny obraz k už vypracovanému poistnému programu.